In april 2023 diende MOW bezwaar in tegen de plannen voor een verkaveling van 15 eengezinswoningen aan de Livierenstraat in Opbrakel. Vele bewoners van de buurt trokken aan de alarmbel en dienden ook bezwaar in. Het gehucht in de buurt van het voormalige station van Opbrakel is een kleine landelijke woonkern in de deelgemeente van Brakel, omgeven door uitgestrekte weilanden en akkers. Het is een rustig landelijk gebied met waardevolle natuur, grenzend aan het Livierenbos. Een verkaveling van deze omvang valt niet te verzoenen met het landelijke karakter en het huidige straatbeeld van dit gehucht. Bovendien staat een dergelijk project in contrast met het beleid van de gemeente Brakel, en met uitbreiding de regionale en federale overheden, om de groene open ruimte te vrijwaren.

Ook op het vlak van mobiliteit zou deze verkaveling grote gevolgen met zich meebrengen. De verkeersdrukte voor de bewoners, maar ook voor wandelaars en fietsers die hier talrijk aanwezig zijn, zou aanzienlijk toenemen en de verkeersveiligheid zou de omgekeerde evolutie doormaken. Het gehucht in Opbrakel is een belangrijk fiets- en wandelgebied. Er zijn talrijke uitgestippelde fiets-, mountainbike- en wandelknooppuntroutes, zoals het Mijnwerkerspad dat eindigt aan de Livierenstraat. De smalle straten nabij de locatie van de verkaveling lenen zich niet tot een verhoogde verkeersdrukte.

De natuur en biodiversiteit op de locatie van de verkaveling worden bedreigd door deze grootschalige aanbouw van 15 woningen. De weilanden ter plaatse zijn gedeeltelijk soortenrijk permanent cultuurgrasland, dus een biologisch waardevolle zone. Door de werken en de inplanting van de verkaveling zou deze zone verloren gaan en zouden bepaalde diersoorten hun leefgebied verliezen. Er zijn vuursalamanders en marters waargenomen die zeldzaam én beschermd zijn. De torenvalk komt geregeld zijn muizenhapje halen van tussen de grassprieten en ook de hazen zijn hier talrijk. Bij het omwoelen en verharden van het terrein is de kans dus reëel dat de habitat van deze diersoorten wordt aangesneden en verstoord.

Waterproblematiek

Ondertussen is iedereen ervan overtuigd dat verharding en wateroverlast hand in hand gaan. Een verkaveling van 15 woningen, met al dan niet een extra carport of tuinhuis, zijn zeker niet bevorderlijk voor een optimale wateropname in de bodem. De vrees voor wateroverlast, gepaard met kleine overstromingen in de buurt en op de omringende landbouwgronden, is gegrond. De vraag rijst ook of het bestaande rioleringsstelsel de extra afwatering aankan.

Bijkomende woningen/verhardingen zorgen voor bijkomende regenwaterafvoer richting Dorenbosbeek, waarbij de dimensionering van de opvangsystemen in het project onvoldoende zijn gekend én waardoor er bijkomende wateroverlast kan veroorzaakt worden. Door de bijkomende verharding van de uitbreiding van het Industrieterrein van Brakel dreigen er opnieuw problemen in het centrum van Nederbrakel en verder. Op de pluviale kaart van de overstromingsgevoelige gebieden op waterinfo.be is duidelijk te merken dat de bijkomende verharding door de verkaveling nefast zou zijn voor de lager gelegen overstromingsgevoelige gebieden bij normale tot overvloedige regenval.

MOW hoopt dat het College van Burgemeester en Schepenen van Brakel onze argumenten, samen met de bezwaren van de buurtbewoners, ernstig zal nemen. Nu is het wachten op hun beslissing.

 

STEUN JE MILIEUFRONT OMER WATTEZ VZW IN ONZE INSPANNINGEN VOOR MILIEU, KLIMAAT, NATUUR EN ERFGOED? WORD DAN HIER LID!