Milieufront Omer Wattez vzw (MOW) heeft veel begrip voor wie in angst leeft voor wateroverlast. Net als onze overheid is MOW echter geen voorstander van bufferbekkens zolang niet eerst alle beschikbare minder ingrijpende oplossingen benut worden.

We lijsten overzichtelijk onze visie op en laten zien waarom de rechterlijke instanties ons daar consequent in volgen.

  • Het decreet Integraal Waterbeleid: dit decreet bepaalt dat water eerst zoveel mogelijk de kans moet krijgen om in te sijpelen alvorens over te gaan tot de opslag van water, zoals in bufferbekkens. 
  • Het peil van het grondwater: inzetten op het insijpelen van water in de grond kan het extreem lage niveau van het grondwater opnieuw doen stijgen. Water laten insijpelen is dus zowel nuttig in periodes van wateroverlast (in de zomer van 2021) als in extreem droge periodes (in de zomer van 2020).
  • Wegspoelen voorkomen: laat akkers op geen enkel moment blootliggen. Bij hevig regenweer stroomt de vruchtbare bovenlaag van de bodem anders mee met het water. Dit heet erosie. Op de steile hellingen die onze streek rijk zijn, gaat dit heel snel. Het bevordert het proces van bodemuitputting en is dus ook in het nadeel van landbouwers. 
  • Massaal aanplanten van bomen, hagen en struiken op steile akkers, weiden en hellingen: dankzij hun wortels houden bomen, hagen en struiken de bodem samen. Begroeiing houdt  het water ook tegen zodat het kan insijpelen. De voorbije 30 à 40 jaar verdween enorm veel begroeiing op de steile hellingen in onze contreien. Zo kreeg het water vrij spel om razendsnel naar beneden te stromen en in lager gelegen gebied waterschade te veroorzaken. 
  • Hoge kostprijs: de kostprijs van bufferbekkens kan oplopen tot honderdduizenden euro’s. In dunbevolkte gebieden zoekt men beter naar andere manieren om zich te beschermen tegen overstromingen.
  • Huizen overstromingsbestendig maken: MOW raadt aan om kwetsbare huizen te beschermen door de buitengevel en de vensters waterdicht te maken en waterdichte schotten te plaatsen. Door de kosten hiervan te subsidiëren kan de (plaatselijke) overheid heel wat geld besparen dat anders aan peperdure bufferbekkens verloren gaat. 
  • Geen verharding en/of bebouwing in overstromingsgebied meer toelaten: door grond op te hogen, te bouwen en te verharden neemt het natuurlijk buffervermogen van de bodem verder af. Het water dat daar niet meer kan insijpelen, moet dan zijn weg zoeken naar lager gelegen gebied en veroorzaakt daar overlast.
  • Negatieve impact op landschap en bodem: kunstmatige bufferbekkens krijgen hoge dijken en opstuwingsinfrastructuur en verstoren de bodem. Bovendien moet het verzameld slib regelmatig afgevoerd worden om te voorkomen dat het bufferbekken er helemaal mee gevuld raakt. Ook dat is erg duur.
  • De Vlaamse Regering geeft ons gelijk: met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en een maximaal circulair watergebruik. 

(foto: Limburg.be)

STEUN MEE HET MILIEU, HET KLIMAAT EN HET ERFGOED IN ONZE STREEK EN WORD NU LID VAN MILIEUFRONT OMER WATTEZ! KLIK HIER.