De Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen weigerde in mei 2021 opnieuw een bouw- en sloopvergunning aan NV Seniorenresidentie Mathilde. De bezwaren van Milieufront Omer Wattez (MOW) werden zo al voor de vijfde keer ingewilligd. Eerder werden in 2016, 2017, 2018 en 2020 al aanvragen ingediend door Seniorenresidentie Mathilde nv. Deze werden telkens geweigerd door het stadsbestuur.

Volgens MOW hoort de gevraagde uitbreiding voor 91 assistentiewoningen niet thuis in een landelijke omgeving met een afwisseling van natuurelementen en landbouwzones. Ook stelt onze milieuvereniging zich vragen bij de water- en natuurtoets.

Foto's: Google Maps    Tekst: MOW

Het terrein waarvoor een aanvraag werd ingediend, bevindt zich in open ruimte waar zich nog geen sluitende lintbebouwing bevindt. De geplande bouwblokken passen dan ook niet in dit landelijk gebied met her en der verspreide panden. Ze zouden het uitzicht van de buurt drastisch veranderen. Dit project is beter op zijn plaats zijn in een stadscentrum want de weinig centrale ligging zou ook veel extra verkeer genereren.

Verder stond in de MER-screening dat het afvalwater voor lozing gezuiverd en gebufferd zou worden. Hiervan is echter geen spoor terug te vinden in de ingediende plannen. Dit zou een bijzonder grote druk legggen op de bodem, het grondwater en de levensgemeenschap van de beek waar deze gracht in uitkomt.

Seniorenresidentie Mathilde omgeven door open ruimte

Een ander heikel punt is dat de werkzaamheden, graafwerken en het afgegraven talud het terrein nog meer overstromingsgevoelig zouden maken. En dat terwijl een deel van het te bebouwen perceel nu al in overstromingsgevoelig gebied ligt volgens de watertoetskaarten van 2011 en 2014. Bouwen in dergelijke zones moet gecompenseerd worden, maar opnieuw valt daarover niks terug te vinden in de plannen. 

Ook werd het terrein bepaald als grondwatergevoelig gebied. Elke extra druk op de bodem door meerdere bouwlagen, door verzonken of ondergrondse installaties zou een weerslag hebben op het grondwater. Intense bebouwing met daaraan gepaard gaande verharding, verkleint namelijk het oppervlak voor de natuurlijke insijpeling bij regenval.

Om alle bovenstaande redenen is MOW opgelucht dat opnieuw een stukje van het Vlaamse Ardennenlandschap bewaard blijft. We moeten de schaarse bestaande open ruimte zoveel mogelijk behouden in ons streven naar een evenwichtiger leefmilieu.

Kan jij je vinden in onze standpunten? Steun ons dan met je lidmaatschap. Klik hier om lid te worden van MOW!